SSLC MATERIALS | PLUS TWO MATERIALS | TRB MATERIALS | SSLC MATERIALS | TET MATERIALS | TNPSC MATER

Monday, August 8, 2016

50.TNPSC பொதுத்தமிழ்

TNPSC பொதுத்தமிழ்
91.பிரித்து எழுதுக: இணரெரி
அ)இணம் + எரி
ஆ)இணர் +  எரி
இ)இண +  எரி
ஈ)இணை +  எரி
விடை : ஆ)இணர் +  எரி

92.பிரித்து எழுதுக : புத்தேளுலகு
அ)புத்தே +  யுலகு
ஆ)புத்தே +  உலகு
இ)புத்தேன் +  உலகு
ஈ)புதிய +  உலகு
விடை : இ)புத்தேன் +  உலகு

93.பிரித்து எழுதுக : தீந்தமிழ்
அ)தீம் +  தமிழ்
ஆ)தீ +  தமிழ்
இ)தீத் +  தமிழ்
ஈ)தீந் +  தமிழ்
விடை : அ)தீம் +  தமிழ்
94.பிரித்து எழுதுக : வெங்கதிர்
அ)வெங்கு +  கதிர்
ஆ)வெம்மை +  கதிர்
இ)வெங் +  கதிர்
ஈ)வெண்மை +  கதிர்
விடை : ஆ)வெம்மை +  கதிர்

95.பிரித்து எழுதுக : அதுவலர்
அ)அது +  வலர்
ஆ)அவ் +  அவர்
இ)அதுவ் +  அவர்
ஈ)அது +  அவர்
விடை : ஈ)அது +  அவர்

96.எதிர்ச்சொல் தருக : உயர்வு
அ)அயர்வு
ஆ)பெயர்வு
இ)தாழ்வு
ஈ)வாழ்வு
விடை : இ)தாழ்வு

97.எதிர்ச்சொல் தருக : சிறுமை
அ)வறுமை
ஆ)பொறுமை
இ)கருமை
ஈ)பெருமை
விடை : ஈ)பெருமை

98.எதிர்ச்சொல் தருக : மெய்
அ)உடல்
ஆ)கீர்த்தி
இ)பொய்
ஈ)செய்
விடை : இ)பொய்

99.எதிர்ச்சொல் தருக : உயர்ந்தது
அ)வளர்ந்து
ஆ)தேய்ந்து
இ)இறந்து
ஈ)தாழ்ந்து
விடை : ஈ)தாழ்ந்து

100.எதிர்ச்சொல் தருக : வந்தனன்
அ)சேரல்
ஆ)செல்லல்
இ)சென்றனன்
ஈ)சென்றிலன்
விடை : இ)சென்றனன்
1 comment: