SSLC MATERIALS | PLUS TWO MATERIALS | TRB MATERIALS | SSLC MATERIALS | TET MATERIALS | TNPSC MATER

Saturday, August 13, 2016

40.TNPSC பொதுத்தமிழ்

TNPSC பொதுத்தமிழ்
81.எதிர்ச்சொல் தருக: "புறம்"
அ)சிறிய
ஆ)அருகில்
இ)அகம்
ஈ)பக்கம்
விடை : இ)அகம்

82.எதிர்ச்சொல் தருக: "முதுமை"
அ)இனிமை
ஆ)பழமை
இ)இளமை
ஈ)நன்மை
விடை : இ)இளமை

83.எதிர்ச்சொல் தருக: "அந்தம்"
அ)ஆந்தம்
ஆ)ஆதி
இ)ஆந்தமில்
ஈ)அந்தல்
விடை : ஆ)ஆதி

84.எதிர்ச்சொல் தருக: "மன்னிப்பு"
அ)சிறப்பு
ஆ)வெறுப்பு
இ)ஒறுப்பு
ஈ)மறுப்பு
விடை : இ)ஒறுப்பு

85.எதிர்ச்சொல் தருக: "விருப்பு"
அ)வெறுப்பு
ஆ)வெருப்பு
இ)விருப்பம்
ஈ)வெகுளி
விடை : அ)வெறுப்பு

86.எதிர்ச்சொல் தருக: "அகடு"
அ)சமதளம்
ஆ)பள்ளம்
இ)மேடு
ஈ)முகடு
விடை : ஈ)முகடு

87.எதிர்ச்சொல் தருக: "தண்மை"
அ)கொடுமை
ஆ)நன்மை
இ)வெம்மை
ஈ)வன்மை
விடை : இ)வெம்மை

88.எதிர்ச்சொல் தருக: "பூசல்"
அ)பகைமை
ஆ)நட்பு
இ)விரோதி
ஈ)கள்வன்
விடை : ஆ)நட்பு

89.எதிர்ச்சொல் தருக: "இல்லன"
அ)உள்ளன
ஆ)நல்லன
இ)தீயன
ஈ)எளியன
விடை : அ)உள்ளன

90.எதிர்ச்சொல் தருக: "கேண்மை"
அ)நட்பு
ஆ)உறவு
இ)இன்பம்
ஈ)பகைமை
விடை : ஈ)பகைமை
No comments:

Post a Comment