SSLC MATERIALS | PLUS TWO MATERIALS | TRB MATERIALS | SSLC MATERIALS | TET MATERIALS | TNPSC MATER

Wednesday, August 10, 2016

2.TNPSC பொதுத்தமிழ்

TNPSC பொதுத்தமிழ்
11.பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்க
1.புனல்         அ.நாள்
2.நகை         ஆ.சந்திரன்
3.இந்து         இ.சிரிப்பு
4.வைகல்        ஈ.நீர்
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-இ)
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
விடை : ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-இ)

12.பொருத்துக
1.வேட்கை      அ.சண்டை
2.சூளுரை       ஆ.அழைக்க
3.பூசல்         இ.விருப்பம்
4.விளிப்ப        ஈ.வஞ்சினம்
அ)(1-ஆ)(2-இ)(3-அ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ)
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)
ஈ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ)
விடை : இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)

13.சரியான பொருத்தத்தைக் கண்டறி
1.விசும்பு,பரிதி      அ.நட்சத்திரம்,நிலவு
2.விசும்பு,பரிதி      ஆ.ஆகாயம்,நட்சத்திரம்
3.விசும்பு,பரிதி      இ.தாமரை ,சூரியன்
4.விசும்பு,பரிதி      ஈ.ஆகாயம்,சூரியன்
அ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
விடை : ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)

14.பொருளறிந்து பொருத்துக
சொல்       பொருள்
1.கரி       அ.போர்
2.செரு      ஆ.யானை
3.சிலை      இ.சிரிப்பு
4.நகை       ஈ.வில்
அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
ஈ)(1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ)
விடை : இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)

15.பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்க
1.புனல்       அ.குற்றம்
2.மாசு        ஆ.முயற்சி
3.தாளாண்மை   இ.சோம்பல்
4.மடி         ஈ.நீர்
அ)(1-அ)(2-ஈ)(3-இ)(4-ஆ)
ஆ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ)
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ)
ஈ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ)
விடை : ஆ)(1-ஈ)(2-அ)(3-ஆ)(4-இ)

16.பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்க
1.சோர்வு      அ.தவளை
2.நாவாய்      ஆ.மறதி
3.நுணல்       இ.பாம்பு
4.அரவம்       ஈ.படகு
அ)(1-அ)(2-ஈ)(3-இ)(4-ஆ)
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
ஈ)(1-இ)(2-ஆ)(3-அ)(4-ஈ)
விடை : இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)

17.பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக
1.மழலை      அ.வீரன்
2.எழில்        ஆ.மேகம்
3.முகில்        இ.அழகு
4.மறவன்        ஈ.குழந்தை
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ)
இ)(1-அ)(2-இ)(3-ஈ)(4-ஆ)
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
விடை : ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)

18.பொருள் - பொருத்தப் பொருள்
1.மாக்கள்      அ.பாம்பு
2.யாக்கை      ஆ.வீடு
3.அரவு         இ.விலங்கு
4.இல்          ஈ.உடல்
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ)
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
விடை : இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)

19.பொருத்தமான விடையை தேர்ந்து வட்டமிடுக
1.நகை        அ.மன அடக்கம்
2.நாண்        ஆ.அணிகலன்
3.அணி        இ.வெட்கம்
4.நிறை        ஈ.மகிழ்ச்சி
அ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
ஆ)(1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ)
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
விடை : இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)

20.பொருத்தமான விடையை தேர்ந்து வட்டமிடுக
1.ஆக்கம்       அ.தேவர்
2.பூதலம்        ஆ.வண்டு
3.உம்பர்        இ.உலகம்
4.சுரும்பு        ஈ.செல்வம்
அ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
ஆ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-அ)(4-இ)
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ)
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ)
விடை : ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ)
No comments:

Post a Comment