SSLC MATERIALS | PLUS TWO MATERIALS | TRB MATERIALS | SSLC MATERIALS | TET MATERIALS | TNPSC MATER

Tuesday, July 12, 2016

44.general tamil study material

21. பறவையில் - ஆர்னித்தாலஜி
22. பற்களைப் பற்றி படிப்பது - ஒடோன்ட்டாலஜி
23. நரம்பியல் - நியூராலஜி
24. மண்ணில்லா தாவர வளர்ப்பு - ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ்
25. தோட்டக்கலை - ஹார்டிகல்சர்
26. திசுவியல் - ஹிஸ்டாலஜி
27. நாணயங்களைப் பற்றியது - நியுமிக்ஸ்மேட்டிக்ஸ்
28. பூஞ்சையியல் - மைக்காலஜி
29. புறஅமைப்பு அறிவியல் - மார்ப்பாலஜி
30. உலோகம் பிரித்தல் - மெட்டலார்ஜி
31. சொல்லதிகாரவியல் - லெக்சிகோ கிராஃபி
32. பெண்களின் கருத்தரிப்பு பற்றி படிப்பது - கைனகாலஜி
33. முதியோர் பற்றிய படிப்பு - ஜெரன்டாலஜி
34. மனித மரபியல் - ஜெனிடிக்ஸ்
35. தடய அறிவியல் - ஃபாரன்சிக் சைன்ஸ்
36. பூச்சியியல் - எண்டமாலஜி
37. மண்பாண்டத் தொழில் - செராமிக்ஸ்
38. விலங்குகளின் இடப்பெயர்ச்சி - பயானிக்ஸ்
39. விண்வெளிகோள்களின் ஆராய்ச்சி - அஸ்ட்ரானமி
40. வானவியல் - அஸ்ட்ராலஜிNo comments:

Post a Comment