SSLC MATERIALS | PLUS TWO MATERIALS | TRB MATERIALS | SSLC MATERIALS | TET MATERIALS | TNPSC MATER

Tuesday, July 12, 2016

43.general tamil study material

1. குறை வெப்பநிலைப் பொருட்களின் செயல்பாடுகள் – கிரியோஜனிக்
2. செல்லியல் - சைட்டாலஜி
3. விலங்கின், தாவர உட்கூடு அமைப்பு -  அனாடமி
4. காற்றில் திண்ம பொருளின் இயக்கம் - அக்ரோடைனமிக்ஸ்
5. ஒலியியல் - அக்கவுஸ்டிக்ஸ்
6. தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி - ஆர்க்கியாலஜி
7. சூரிய வைத்தியம் - ஹெலியோதெரபி
8. நோய் இயல் -  பேத்தாலஜி
9. உடல் மூட்டு வியாதிகள் பற்றிய இயல் - ரூமட்டாலஜி
10. உடலின் சிறுநீரக நோய் குணமாக்கும் இயல் - யூராலஜி
11. மலைச் சிகரங்கள் பற்றியது - ஓராலஜி
12. கனவுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி - ஒனிராலஜி
13. மருந்தியல் - ஃபார்மகாலஜி
14. உடலில் ஏற்படும் கட்டிகள் பற்றியது - ஆன்காலஜி
15. பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு - செரிகல்சர்
16. மீன்வளர்ப்பு - ஃபிஸிகல்சர்
17.உளவியல் - சைக்காலஜி
18. மொழியியல் - ஃபினாலஜி
19. குழந்தைகள் பற்றிய படிப்பியல் - பீடியாடிரிக்ஸ்
20. பாறை படிவ இயல் - பேலியண்ட்டாலஜிNo comments:

Post a Comment