SSLC MATERIALS | PLUS TWO MATERIALS | TRB MATERIALS | SSLC MATERIALS | TET MATERIALS | TNPSC MATER

Tuesday, July 26, 2016

40.TNPSC பொதுத்தமிழ்

TNPSC பொதுத்தமிழ்
31.பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்து விடை தேர்க
சொல்         பொருள்
1.இகல்          அ.போர்
2.கரி            ஆ.பகை
3.பரி             இ.குதிரை
4..செரு           ஈ.யானை
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ)
ஈ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ)
விடை : இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ)
32.பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்து விடை தேர்க
சொல்       பொருள்
1.அரவு      அ.முதலை
2.இடங்கர்    ஆ.அழகுற
3.மந்தை     இ.பாம்பு
4.எழிலுற     ஈ.பெண்
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ)
இ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ)
ஈ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ)
விடை : ஈ)(1-இ)(2-அ)(3-ஈ)(4-ஆ)
33.பொருளறிந்து பொருத்துக
1.கால்      அ.மீன்
2.கிளைஞர்   ஆ.உணவு
3.கயல்      இ.காற்று
4.உண்டி     ஈ.உறவினர்
அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
ஈ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ)
விடை : அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)

34.பொருத்துக
1ஒறுத்தல்   அ.நெற்றி
2.ஞாலம்    ஆ.தண்டித்தல்
3.பீடு       இ.பெருமை
4.நுதல்      ஈ.உலகம்
அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)
ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ)
இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
ஈ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ)
விடை : ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ)
35.ஒலி வேறுபாடு அறிந்து சரியான பொருளைத் தேர்க
தலை          தளை      தழை
அ)விலை      தளை   தழை
ஆ)தவைன்     கிளை   பிழை
இ)உடலுறுப்பு   கட்டுதல்  இலை
ஈ)நிலை        மெலி    இழை
விடை : இ)உடலுறுப்பு   கட்டுதல்  இலை
36.பொருத்தமான ஆசிரியரைப் பொருத்தி விடை தேர்க
நூல்         நூலாசிரியர்
தேம்பாவணி     அ.முடியரசன்
இராமாயணம்     ஆ.வீரமாமுனிவர்
பெரியபுராணம்    இ.கம்பர்
பூங்கொடி       ஈ.சேக்கிழார்
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-இ)
ஆ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ)
இ)(1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ)
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ)
விடை : ஆ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ)
37.பொருத்தமான நூலைப் பொருத்தி விடை தேர்க
நூலாசிரியர்         நூல்
1.கண்ணதாசன்      அ.நாலயிர திவ்யப் பிரபந்தம்
2.உமறுப் புலவர்     ஆ.தேவாரம்
3.திருநாவுக்கரசர்     இ.இயேசு காவியம்
4.கலசேகரப்         ஈ.சிறாப் புராணம்
அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ)
ஆ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
ஈ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ)
விடை : அ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ)
38.பொருத்துக
1.வைகறை மேகங்கள்   அ.அப்பதுல் ரகுமான்
2.கண்ணீர்ப் பூக்கள்   ஆ.நா.காமரசன்
3.கறுப்பு மலர்       இ.மு.மேத்தா
4.பால் வீதி          ஈ.வைர முத்து
அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
ஆ)(1-அ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-இ)
இ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-இ)(4-அ)
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
விடை : அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
39.பொருத்துக
நூல்                     உட்பிரிவு
1.கம்ப இராமாயணம்   அ.சருக்கம்
2.சிலப்பதிகாரம்      ஆ.இலம்பகம்
3.சிந்தாமணி         இ.காதை
4.பாரதம்            ஈ.படலம்
அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
ஆ)(1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ)
இ)(1-அ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-இ)
ஈ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ)
விடை : அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
40.பொருத்துக
1.உவமைக் கவிஞர்     அ.உ.வே.சா
2.தமிழ்த்தென்றல்       ஆ.சுரதா
3.தமிழ்த தாத்தா        இ.ம.பொ.சி
4.சிலம்புச் செல்வர்       ஈ.திரு.வி.க
அ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-அ)(4-இ)
ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ)
இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
ஈ)(1-ஈ)(2-ஆ)(3-இ)(4-அ)
விடை : இ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)No comments:

Post a Comment