SSLC MATERIALS | PLUS TWO MATERIALS | TRB MATERIALS | SSLC MATERIALS | TET MATERIALS | TNPSC MATER

Thursday, July 28, 2016

11.TNPSC பொதுத்தமிழ்

TNPSC பொதுத்தமிழ்
1.பொருத்துக
1.ஞானம்      அ.காற்று
2.வாக்கி      ஆ.அறிவு
3.வளி        இ.உறுப்பு
4.அங்கம்      ஈ.சொல்
அ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
ஆ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ)
இ)(1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ)
ஈ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)
விடை : அ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
2.பொருத்துக
1.சூது      அ.கட்டுதல்
2.கனை     ஆ.படை
3.சேனை    இ.மலையூற்று
4.தகரிதல்   ஈ.வஞ்சகம்
அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
ஆ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-அ)(4-ஆ)
ஈ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
விடை : அ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
3.பொருத்துக
1.வண்டல்   அ.வண்டி
2.வண்டில்   ஆ.கிண்ணம்
3.வட மீன்   இ.அருந்ததி
4.வட்டில்    ஈ.நீரடி மண்
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ)
இ)(1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ)
ஈ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ)
விடை : ஈ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ)
4.பொருத்துக
1.அக்கறை     அ.கருமம்
2.அறம்        ஆ.அவசியம்
3.இறகு        இ.ஏணி
4.இறவை       ஈ.பறவையிறகு
அ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
ஈ)(1-அ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-இ)
விடை : ஆ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
5.பொருத்தான பொருளைத் தேர்வு செய்க
1.வாரிதி       அ.சபை
2.துப்பு        ஆ.கடல்
3.அஞ்சுகம்     இ.உணவு
4.மன்று        ஈ.கிளி
அ)(1-அ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-இ)
ஆ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ)
இ)(1-இ)(2-ஆ)(3-அ)(4-ஈ)
ஈ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-இ)(4-அ)
விடை : ஆ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ)
6.பொருத்துக
1.தெவ்வர்  அ.வெற்றி
2.மல்லர்   ஆ.துன்பம்
3.அவலம்   இ.பகைவர்
4.வாகை    ஈ.வீரர்
அ)(1-இ)(2-ஆ)(3-அ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஆ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ)
இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ)
ஈ)(1-ஈ)(2-இ)(3-அ)(4-ஆ)
விடை : இ)(1-இ)(2-ஈ)(3-ஆ)(4-அ)
7.பொருத்துக
1.குறிஞ்சிப்பாட்டு   அ.உருத்திரங்கண்ணனார்
2.நெடுநல்வாடை    ஆ.கபிலர்
3.பட்டினப்பாலை    இ.திருவள்ளுவர்
4.திருக்குறள்       ஈ.நக்கீரர்
அ)(1-அ)(2-இ)(3-ஆ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
இ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ)
ஈ)(1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ)
விடை : ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
8.பொருத்துக
1.கலிங்கத்துப்பரணி அ.நப்பூதனார்
2.முல்லைப்பாட்டு   ஆ.ஜெயங்கொண்டார்
3.இன்னா நாற்பது   இ.முன்றுரையரையனார்
4.பழமொழி        ஈ.கபிலர்
அ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
ஆ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
இ)(1-ஈ)(2-இ)(3-ஆ)(4-அ)
ஈ)(1-ஈ)(2-அ)(3-இ)(4-ஆ)
விடை : அ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
9.பொருத்துக
1.திருவாசகம்      அ.சேக்கிழார்
2.திருமந்திரம்      ஆ.மாணிக்கவாசகர்
3.பெரியபுராணம்          இ.பாரதியார்
4.பாஞ்சாலி சபதம்        ஈ.திருமூலர்
அ)(1-இ)(2-அ)(3-ஆ)(4-ஈ)
ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
இ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
ஈ)(1-ஆ)(2-இ)(3-ஈ)(4-அ)
விடை : ஆ)(1-ஆ)(2-ஈ)(3-அ)(4-இ)
10.புகழ்பெற்ற நூலக்குரிய நூலாசிரியரைத் தேர்வு செய்க
1.மலரும் மாலையும்   அ.பாரதிதசன்
2.குடும்ப விளக்கு     ஆ.தேசிக விநாயகம்பிள்ளை
3.சித்திரப்பாவை      இ.கணிமேதவரியார்
4.ஏலாதி            ஈ.அகிலன்
அ)(1-ஆ)(2-அ)(3-இ)(4-ஈ)
ஆ)(1-இ)(2-ஆ)(3-ஈ)(4-அ)
இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)
ஈ)(1-அ)(2-ஆ)(3-இ)(4-ஈ)
விடை : இ)(1-ஆ)(2-அ)(3-ஈ)(4-இ)No comments:

Post a Comment